Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АЛЛЕГОРИЧНЫЙ

  bax аллегорический

  Tam oxu »
 • АЛЛЕГОРИЯ

  ж alleqoriya (1. mücərrəd məfhumların konkret obrazlarda ifadəsi; 2. kinayə)

  Tam oxu »
 • АЛЛЕГРЕТТО

  mus. alleqretto (1. нареч. orta tezlikdə (musiqi tempi haqqında); 2. в знач. сущ. нескл. ср çox iti çalınmayan musiqi əsəri)

  Tam oxu »
 • АЛЛЕГРИ

  ср нескл. alleqri (uduşu dərhal verilən lotereya)

  Tam oxu »
 • АЛЛЕГРО

  mus. alleqro (1. нареч. cəld, tez çalmaq lazım gəldiyini göstərən musiqi termini; 2. в знач. сущ. ср нескл

  Tam oxu »
 • АЛЛЕЯ

  ж xiyaban, alleya

  Tam oxu »
 • АЛЛИГАТОР

  м zool. alliqator (Amerika timsahı)

  Tam oxu »
 • АЛЛИЛУЙНЫЙ

  прил. mübaliğəli, yersiz, əsassız; аллилуйные разговоры вместо самокритики özünütənqid əvəzinə yersiz məddahlıq

  Tam oxu »
 • АЛЛИЛУЙЩИК

  м dan. məddah, həddindən artıq tərifləyən

  Tam oxu »
 • АЛЛИЛУЙЩИНА

  ж мн. нет dan. məddahlıq, həddindən artıq tərifləmə

  Tam oxu »
 • АЛЛИЛУЙЯ

  межд. и сущ. həmd-səna (Allahın şəninə oxunan dua)

  Tam oxu »
 • АЛЛИТЕРАЦИЯ

  ж ədəb. alliterasiya (eyni səs və ya hecaların təkrarlanmasından ibarət şer tərzi)

  Tam oxu »
 • АЛЛО

  АЛЛО, АЛО межд. allo

  Tam oxu »
 • АЛЛОПАТ

  м tib. allopat (allopatiya tərəfdarı olan həkim; bax аллопатия)

  Tam oxu »
 • АЛЛОПАТИЧЕСКИЙ

  аллопатия söz. sif.; allopatik; аллопатическая система лечения allopatik müalicə üsulu

  Tam oxu »
 • АЛЛОПАТИЯ

  ж мн. нет tib. allopatiya (adi müalicə üsulu, homeopatiyanın əksi)

  Tam oxu »
 • АЛЛОТРОПИЧЕСКИЙ

  прил. kim. allotropik

  Tam oxu »
 • АЛЛОТРОПИЯ

  ж kim. allotropluq (eyni elementin müxtəlif bəsit maddələr əmələ gətirmə xassəsi)

  Tam oxu »
 • АЛЛЮВИАЛЬНЫЙ

  аллювий söz. sif.; allüvial, axar su ilə gətirilmiş (çöküntü və s.)

  Tam oxu »
 • АЛЛЮВИЙ

  м geol. allüvi (çay və sel sularının gətirib yığdığı süxur maddələri, çöküntü)

  Tam oxu »
 • АЛЛЮР

  м xüs. allyur (atın yerişi: yortma, yorğa, dördayaq və s.)

  Tam oxu »
 • АЛМАЗ

  м almaz

  Tam oxu »
 • АЛМАЗНЫЙ

  алмаз söz. sif., almazdan qayrılmış; алмазное кольцо almaz üzük

  Tam oxu »
 • АЛО

  АЛЛО, АЛО межд. allo

  Tam oxu »
 • АЛОГИЗМ

  м fəls. alogizm, məntiqsizlik

  Tam oxu »
 • АЛОГИЧЕСКИЙ

  АЛОГИЧЕСКИЙ, АЛОГИЧНЫЙ прил. məntiqsiz, mənasız

  Tam oxu »
 • АЛОГИЧНОСТЬ

  ж məntiqsizlik, mənasızlıq

  Tam oxu »
 • АЛОГИЧНЫЙ

  АЛОГИЧЕСКИЙ, АЛОГИЧНЫЙ прил. məntiqsiz, mənasız

  Tam oxu »
 • АЛОЙНЫЙ

  алоэ söz. sif

  Tam oxu »
 • АЛОСТЬ

  ж мн. нет allıq

  Tam oxu »
 • АЛОЭ

  ср нескл. bot. aloe, əzvay, sabur (bitki və bu bitkidən qayrılan dərman)

  Tam oxu »
 • АЛТАЕЦ

  м (мн. алтайцы) altaylı

  Tam oxu »
 • АЛТАЙКА

  ж altaylı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АЛТАЙСКИЙ

  Алтай söz. sif., алтайские языки Altay dilləri

  Tam oxu »
 • АЛТАРНЫЙ

  алтарь söz. sif

  Tam oxu »
 • АЛТАРЬ

  м 1. mehrab, səcdəgah; 2. qurbangah; 3. məc. kilsə, din; ◊ возложить (принести) на алтарь ... canını fəda etmək, canından keçmək, başını qoymaq (Vətən

  Tam oxu »
 • АЛТЕЙ

  м bot. gülxətmi, xətmi

  Tam oxu »
 • АЛТЫН

  м altın, üçqəpiklik (qədim rus pulu); ◊ ни алтына köhn. bir qəpik də, bir qımış da (yoxdur)

  Tam oxu »
 • АЛТЫННИК

  м dan. 1. simic, xəsis, pulaki; 2. xırda alverçi

  Tam oxu »
 • АЛУНИТ

  м geol. alunit, zəy daşı

  Tam oxu »
 • АЛФАВИТ

  м əlifba; ◊ по алфавиту əlifba sırası ilə

  Tam oxu »
 • АЛФАВИТНЫЙ

  алфавит söz. sif.; алфавитный порядок əlifba sırası

  Tam oxu »
 • АЛХИМИК

  м tar. əlkimyagər, əlkimyaçı (yalançı kimya ilə məşğul olan adam)

  Tam oxu »
 • АЛХИМИЯ

  ж tar. əlkimya, yalançı kimya

  Tam oxu »
 • АЛЧБА

  ж köhn. bax алчность

  Tam oxu »
 • АЛЧНО

  нареч. acgözlüklə, tamahkarlıqla

  Tam oxu »
 • АЛЧНОСТЬ

  ж мн. нет tamahkarlıq, acgözlük

  Tam oxu »
 • АЛЧНЫЙ

  прил. 1. tamahkar, acgöz, doymaz, gözüdoymaz; 2. məc. ehtiraslı, qızğın, canatan

  Tam oxu »
 • АЛЫЙ

  прил. al, al-qırmızı

  Tam oxu »
 • АЛЫЧА

  ж alça

  Tam oxu »