Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АФГАНЕЦ

  м (мн. афганцы) əfqan

  Tam oxu »
 • АФГАНКА

  ж əfqan qadını (qızı)

  Tam oxu »
 • АФГАНСКИЙ

  афганец söz. sif.; афганский язык əfqan dili

  Tam oxu »
 • АФЕЛИЙ

  м astr. afeli (planet orbitinin Günəşdən ən uzaq nöqtəsi)

  Tam oxu »
 • АФЕРИСТ

  м fırıldaqçı

  Tam oxu »
 • АФЕРИСТКА

  ж fırıldaqçı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АФЁРА

  ж fırıldaq, kələk

  Tam oxu »
 • АФИША

  ж afişa, bildiriş

  Tam oxu »
 • АФИШИРОВАННЫЙ

  прич. elan edilmiş, bildirilmiş

  Tam oxu »
 • АФИШИРОВАТЬ

  несов. 1. elan etmək, bildirmək; 2. göstərmək, nümayiş etdirmək, nəzərə çarpdırmaq, qələmə vermək, gözə soxmaq, şöhrətləndirmək

  Tam oxu »
 • АФИШИРОВАТЬСЯ

  несов. 1. elan edilmək, bildirilmək; 2. göstərilmək, nümayiş etdirilmək, nəzərə çarpdırılmaq, qələmə verilmək; şöhrətləndirilmək

  Tam oxu »
 • АФИШНЫЙ

  афиша söz. sif

  Tam oxu »
 • АФОНИЯ

  ж tib. afoniya (səs tutqunluğu, səsin batması)

  Tam oxu »
 • АФОРИЗМ

  м aforizm, kəlam, hikmətli söz

  Tam oxu »
 • АФОРИСТИЧЕСКИ

  нареч. aforizm şəklində, aforizm tərzində

  Tam oxu »
 • АФОРИСТИЧЕСКИЙ

  афоризм söz. sif

  Tam oxu »
 • АФОРИСТИЧНОСТЬ

  ж мн. нет aforizm şəklində olma, aforizm mahiyyətində olma

  Tam oxu »
 • АФОРИСТИЧНЫЙ

  bax афористический

  Tam oxu »
 • АФРИКАНДЕРЫ

  мн. (ед. африкандер м) afrikanderlər (Afrikanın cənubunda məskən salmış avropalı (əsasən hollandiyalı) kolonistlərin nəsilləri)

  Tam oxu »
 • АФРИКАНЕЦ

  м (мн. африканцы) afrikalı

  Tam oxu »
 • АФРИКАНИСТ

  м afrikaşünas

  Tam oxu »
 • АФРИКАНИСТИКА

  ж affikaşünaslıq (Afrika xalqlarının tarix, mədəniyyət və dillərindən bəhs edən elmlər)

  Tam oxu »
 • АФРИКАНКА

  ж afrikalı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АФРИКАНСКИЙ

  Африка və африканец söz. sif., африканские языки Afrika dilləri

  Tam oxu »
 • АФРОНТ

  м köhn. biabırçılıq, rüsvayçılıq, həqarət

  Tam oxu »
 • АФФЕКТ

  м affekt, həyəcan, hirs, özündən çıxma

  Tam oxu »
 • АФФЕКТАЦИЯ

  ж süni həyəcan, qızışma, özündən çıxma

  Tam oxu »
 • АФФЕКТИВНЫЙ

  аффект söz. sif.; affektiv

  Tam oxu »
 • АФФЕКТИРОВАННЫЙ

  прич. qeyri-təbii, süni, mübaliğəli

  Tam oxu »
 • АФФЕКТИРОВАТЬ

  несов. süni həyəcan göstərmək, qızışmaq, özündən çıxmaq

  Tam oxu »
 • АФФИКС

  м dilç. affıks, şəkilçi

  Tam oxu »
 • АФФИКСАЛЬНЫЙ

  аффикс söz. sif. affıksal, affıksli

  Tam oxu »
 • АФФИНАЖ

  м tex. affinaj, saflaşdırma (metalları)

  Tam oxu »
 • АФФИНАЖНЫЙ

  аффинаж söz. sif.; аффинажный завод affınaj zavodu

  Tam oxu »
 • АФФИНАЦИЯ

  ж saflaşdırma (şəkəri)

  Tam oxu »
 • АФФИНИРОВАНИЕ

  ср bax аффинаж

  Tam oxu »
 • АФФИНИРОВАТЬ

  сов. и несов. saflaşdırmaq, təmizləmək

  Tam oxu »
 • АФФИНИРОВАТЬСЯ

  сов. и несов. saflaşdırılmaq, təmizlənmək

  Tam oxu »
 • АФФРИКАТА

  ж dilç. affrikat (iki samitin birləşməsindən alınan səs, məs.: ц (t+s) və ç (t+ş))

  Tam oxu »
 • АФФРИКАТИВНЫЙ

  АФФРИКАТИВНЫЙ, АФФРИКАТНЫЙ dilç. аффриката söz. sif.; аффрикативный согласный affrikativ samit

  Tam oxu »
 • АФФРИКАТНЫЙ

  АФФРИКАТИВНЫЙ, АФФРИКАТНЫЙ dilç. аффриката söz. sif.; аффрикативный согласный affrikativ samit

  Tam oxu »
 • АХ

  межд. ax, vay, ah-vay etmə, ah-vay; ◊ ах да! hə! vay!

  Tam oxu »
 • АХАНЬЕ

  ср ahıldama, ah-zar etmə

  Tam oxu »
 • АХАТЬ

  несов. ah-vay etmək, ah çəkmək, ah-zar etmək

  Tam oxu »
 • АХИ

  мн. dan. bax аханье

  Tam oxu »
 • АХИЛЛЕСОВ

  : ахиллесова пята Axilles dabanı, bir adamın ən zəif cəhəti (qədim yunan əsatirinə görə, Axilles adlı pəhləvanın dabanından başqa heç bir yerinə güc ç

  Tam oxu »
 • АХИНЕЯ

  ж мн. нет cəfəngiyat, mənasız söz, boş söz

  Tam oxu »
 • АХНУТЬ

  АХНУТЬ I сов. и однокр. ah çəkmək, uf demək, ah eləmək. АХНУТЬ II сов. и однокр. dan. 1. vurmaq, ilişdirmək; 2

  Tam oxu »
 • АХОВЫЙ

  прил. dan. 1. pis, xarab, yaman, bərbad, yaramaz; 2. nadinc, dəcəl

  Tam oxu »
 • АХРОМАТИЗМ

  м fiz. axromatizm (1. rəngsizlik; 2. optik şüşələrin içərisindən keçən şüaları tərkib hissələrinə (rənglərə) ayırmaması xassəsi

  Tam oxu »