Русско-азербайджанский словарь

 • ФАЙ

  м мн. нет fay (ipək parça növü)

  Полностью »
 • ФАЙДЕШИН

  м мн. нет faydeşin (zərif ipək parça)

  Полностью »
 • ФАЙДЕШИНОВЫЙ

  прил. faydeşin; файдешиновое платье faydeşin paltar

  Полностью »
 • ФАКЕЛ

  м 1. məşəl; 2. astr. Günəşin səthində on parlaq yer

  Полностью »
 • ФАКЕЛЬНЫЙ

  прил. məşəl -i[-ı]; факельный свет meşəl işığı

  Полностью »
 • ФАКЕЛЬЦУГ

  м köhn. məşəllərlə nümayiş, məşəllərlə gəzinti

  Полностью »
 • ФАКЕЛЬЩИК

  м 1. köhn. məşəlçi, məşəl aparan; 2. məc. nifr. yandırıcı, yanğın törədən

  Полностью »
 • ФАКИР

  м 1. dərviş, zahid, qələndər; 2. sehrbaz, gözbağlayıcı

  Полностью »
 • ФАКСИМИЛЕ

  1. ср нескл. faksimile (bir əlyazması, imza və ya sənədin eynilə çıxardılmış surəti, klişesi); 2. нареч

  Полностью »
 • ФАКСИМИЛЬНЫЙ

  прил. xüs. faksimile -i[-ı]; faksimil (nəşr və s.).

  Полностью »
 • ФАКТ

  м fakt (1. həqiqi hadisə, həqiqətən olmuş şey; həqiqət; 2. əsas, dəlil, sübut); ◊ факт, что... doğrudur ki

  Полностью »
 • ФАКТИЧЕСКИ

  нареч. faktiki olaraq, həqiqətən, həqiqətdə, əslində, əslinə baxdıqda, işdə, felən

  Полностью »
 • ФАКТИЧЕСКИЙ

  прил. faktik; gerçək, həqiqi, düzgün, faktlara uyğun, faktlara əsaslanan; фактический материал faktik material

  Полностью »
 • ФАКТИЧНОСТЬ

  ж мн. нет həqiqətə uyğunluq, faktlara uyğunluq; gerçəklik, həqiqilik

  Полностью »
 • ФАКТИЧНЫЙ

  прил. həqiqətəuyğun, faktlara uyğun, sübutlu, həqiqi, gerçək, düzgün, əsaslı

  Полностью »
 • ФАКТОГРАФИЧЕСКИЙ

  прил. faktoqrafik

  Полностью »
 • ФАКТОГРАФИЧНОСТЬ

  ж faktoqrafıklik (quru faktlara əsaslanma)

  Полностью »
 • ФАКТОГРАФИЧНЫЙ

  прил. faktoqrafik (faktoqrafıyaya əsaslanan)

  Полностью »
 • ФАКТОГРАФИЯ

  ж мн. нет faktoqrafıya (faktları təhlil edib ümumiləşdirmədən, onların quru təsvirini vermə)

  Полностью »
 • ФАКТОР

  м 1. amil, səbəb; 2. riyaz. vuruq (vurulan rəqəmlərdən hər biri); 3. köhn. faktor, vasitəçi, miyançı, komissioner

  Полностью »
 • ФАКТОРИЯ

  ж faktoriya (1. tar. Avropa tacirlərinin müstəmləkələrdə təşkil etdikləri ticarət məntəqəsi; 2. uzaq ovçuluq rayonlarında: ticarət-təchizat məntəqəsi

  Полностью »
 • ФАКТОРСКИЙ

  прил. köhn. faktor (bax фактор 3-cü mənada) -i[-ı]

  Полностью »
 • ФАКТОРСТВО

  ср мн. нет köhn. faktorluq (bax фактор 3-cü mənada)

  Полностью »
 • ФАКТОРСТВОВАТЬ

  несов. köhn. faktorluq etmək, vasitəçilik etmək (bax фактор 3-cü mənada)

  Полностью »
 • ФАКТОТУМ

  м köhn. bax фактор 2-ci mənada

  Полностью »
 • ФАКТУРА

  ж faktura (1. incəsənət əsərlərində bədii yaradıcılıq üsulu xüsusiyyəti; 2. tic. buraxılan və ya yola salınan malların siyahısı)

  Полностью »
 • ФАКТУРИСТ

  м tic. fakturaçı, faktura yazan (bax фактура 2-ci mənada)

  Полностью »
 • ФАКТУРНЫЙ

  прил. xüs. faktura -i[-ı]; фактурная книга faktura dəftəri

  Полностью »
 • ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ

  прил. könüllü, qeyri-məcburi, fakültativ

  Полностью »
 • ФАКУЛЬТЕТ

  м fakültə (ali məktəbin müəyyən elm sahəsi tədris olunan şöbəsi)

  Полностью »
 • ФАКУЛЬТЕТСКИЙ

  прил. fakültə -i[-ı]; факультетское собрание fakültə iclası

  Полностью »
 • ФАЛ

  м dəniz. fal (gəmilərdə yelkənləri, siq nal bayrağını və s. qaldırmaq üçün ip)

  Полностью »
 • ФАЛАЛЕЙ

  м dan. bax фетюк

  Полностью »
 • ФАЛАНГА

  ФАЛАНГА I ж falanqa (1. tar. qədim yunanlarda bir neçə sıradan ibarət piyada düzümü; 2. tar. utopist-sosialist Ş

  Полностью »
 • ФАЛАНГИСТ

  м falanqaçı (İspaniya faşist partiyasının üzvü)

  Полностью »
 • ФАЛАНГИСТСКИЙ

  прил. falanqa -i[-ı]; falangaçı -i-ı

  Полностью »
 • ФАЛАНСТЕР

  м tar. falanster (furyeistlərin utopik-ictimai nəzəriyyəsində: kommunada-falanqada adamların yaşaması üçün xüsusi bina; bax фаланга I 2-ci mənada)

  Полностью »
 • ФАЛБАЛА

  ж мн. нет köhn. büzmə (qadın paltarının ətəyində, pərdədə və s.)

  Полностью »
 • ФАЛДА

  ж köhn. dal ətək (sürtukun, frakın, mundirin dal ətəyi)

  Полностью »
 • ФАЛИНЬ

  м dəniz. falin (qayığı körpüyə və ya gəmiyə bağlamaq üçün ip)

  Полностью »
 • ФАЛЛ

  м etn. bax фаллос

  Полностью »
 • ФАЛЛИЧЕСКИЙ

  прил. etn. fallik, fallos -i[-ı]

  Полностью »
 • ФАЛЛОС

  ФАЛЛОС, ФАЛЛУС м etn. fallos (kişi tənasül aləti), cinsiyyət orqanı

  Полностью »
 • ФАЛЛУС

  ФАЛЛОС, ФАЛЛУС м etn. fallos (kişi tənasül aləti), cinsiyyət orqanı

  Полностью »
 • ФАЛРЕП

  м dəniz. falrep (pilləkənlə gəmiyə çıxdıqda və gəmidən düşdükdə əl ilə tutmaq üçün ip).

  Полностью »
 • ФАЛЬКОНЕТ

  м (hərbi, tar.) falkonet (kiçikçaplı qədim top)

  Полностью »
 • ФАЛЬСИФИКАТ

  м saxta şey, saxta

  Полностью »
 • ФАЛЬСИФИКАТОР

  м saxtakar, saxtakarlıqla məşğul olan adam

  Полностью »
 • ФАЛЬСИФИКАТОРСКИЙ

  прил. saxtakarlıq -i[-ı]

  Полностью »
 • ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

  ж 1. saxtasını qayırma, saxtalaşdırma, saxtalaşdırılma, saxtakarlıq etmə; 2. saxta, saxta şey, qəlb (qəlp) (şey)

  Полностью »