RZA

razılıq, razı qalma, məmnunluq (VIII imam Əli ibn Musanın epiteti).
RÜŞTÜ
RZAAĞA

Значение слова в других словарях