sahibkarlıq fəaliyyəti

Şəxsin müstəqil surətdə, həyata keçirdiyi, əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, malların təqdim edilməsindən, işlər görülməsindən və ya xidmətlər göstərilməsindən mənfəət götürülməsi olan fəaliyyətidir

sahə (tarif) kollektiv sazişi
sahiblik hüququ