SAR FARS

1. Yırtıcı quş.

2. Məcazi mənada: yırtıcı, vəhşi mənasında.

Tərlan tərlanınan,

Sar da sarınan.

Bülbül öz gülüynən,

Yar da yarınan,

Tərlan da götürməz,

Sarı yanınca.

        (”Qulam-Kəmtər”)

SAPA
SARA-SARA