SİLLOGİZM

\[alm. Syllogismus; fr. Syllogisme; ing. Syllogism; yun. Syllogismos; osm. tr. Kıyas; ər. ل اُط \] ortaq bir terminlə bir-birinə bağlanan iki prinsipdən \[iki prinsipdə müştərək bir terminin ortaya çıxması ilə\] çıxarılan nəticə. Verilmiş iki təklifdən bu təkliflərin ehtiva etdiyini daxilində mövcud olan daha bir üçüncü prinsipi çıxarma prosesi.
SİLLOGİSTİKA
SİMPATİYA

Digər lüğətlərdə