SİVİLİZASİYA

\[alm. Zivilisation; fr. Civilisation; ing. Civilization; lat. Civis – yurddaş, kəndçi; osm. tr. medeniyet; ər. ثمافح ; tr. uygarlık\] – barbarlıq halından çıxıb ənənələrə bağlı olaraq müəyyən bir yurd daxilində yaşamaq. Böyük bir cəmiyyətin bütün fəsillərində müştərək olan, dini, əxlaqi, etstetik, texnik və elmi xarakterdəki sosial hadisələrin bir bütünü.
SİSTEM
SİVİLİZASİYA

Значение слова в других словарях