SPEKÜLATİF

\[speculatif\] – Nəzəri olan: Təcrübə edilməsi mümkün olmayan şeylərlə əlaqəli olan.
SPEKULYATİV
SPİRİTUALİZM