STABİLİZÁTOR

[ lat. stabilis – sabit] xüs.
1. Hərəkət zamanı cismin sabitliyini saxlamaq üçün qurğu, cihaz. Avtomobilin stabilizatoru.
2. Hər hansı bir kəmiyyətin sabitliyini saxlamaq üçün qurğu. Gərginlik stabilizatoru.
STABİ́L
STABİLLİK

Digər lüğətlərdə