STRATÉQ

[ yun. strategos] Mahir sərkərdə, strategiyanı yaxşı bilən şəxs.
// məc. tənt. İctimai, siyasi mübarizəyə rəhbərlik etməkdə böyük məharəti olan şəxs.
STRATEJİ́
STRATOSFÉR

Digər lüğətlərdə