STREPTOKÓK

[ yun. streptos – zəncir və kokkos – toxum] tib. İrinli iltihablar, qızılyel və s. xəstəliklər törədən, zəncir təşkil edən girdə bakteriya.
STRATOSTÁT
STREPTOSİ́D

Digər lüğətlərdə