STRUKTURALİZM

\[alm. Sturkturalismus; fr. Structura-lisme; ing. Structuralism; lat. Structura – struktur, bünövrə\] – Son illərdə xüsusilə də Fransada inkişaf edən, əsas bir həqiqət olaraq sturktura əsaslanan struktur üzərində qurulan elm qaydası. Ob-yektlərin strukturun aşkara çıxarılmasını elmi tədqiqatın vəzifəsi kimi irəli sürən konkret elmi-metodoloji istiqamət.
STRUKTUR
SUBLİMASİYA

Digər lüğətlərdə