SUBSTÁNSİYA

[ lat. substantia] fəls. Bütün əşya və hadisələrin ilk əsası, mahiyyəti, məğzi.
SUBAYSAYAĞI
SUBSTANTİVLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə