SUBSTRAT

\[lat. sub – altında və stratum – tikinti, tikili, qurğu\] – müxtəlif predmetlərin və ayrıca, təkcə predmetin, şeyin müxtəlif xassələrinin və onların məcmusunun vəhdətinin, eyniyyətinin əsası \[bax həmçinin Substansiya\].
SUBSTANSİYA
SUBYEKT

Digər lüğətlərdə