subyekt-predikat

subyekt-predikat
subyekt-obyekt
subyektiv