SUBYEKTİVİST

i. subjectivist

SUBYEKTİVCƏSİNƏ
SUBYEKTİVİZM

Digər lüğətlərdə