SUBYEKTİVİ́ZM

[ lat. ]
1. Maddi aləmin obyektiv varlığını inkar edən idealist fəlsəfi cərəyan.
2. Burjua sosiologiyasında: cəmiyyətin inkişafının obyektiv qanunlara əsasən deyil, guya subyektiv amillərə, yəni ayrı-ayrı şəxslərin iradəsinə, səyinə əsasən inkişaf etdiyini iddia edən idealist cərəyan.
3. kit. Subyektivlik, bir şeyə məhdud subyektiv münasibət (obyektivlik ziddi). Elmdə subyektivizmlə mübarizə.
SUBYEKTİVİ́ST
SUBYEKTİVLİK

Digər lüğətlərdə