T

T, t

n (pl T’s, t’s) ingilis əlifbasının 20-ci hərfi

t

adj T-şəkilli, T-yə oxşar, T-cart açıq uşaq arabası; açıq fayton;

◊ to a ~ eynilə, tam, düz; to hit it off to a ~ düz hədəfə dəymək / düşmək; to know smth. to a ~ bir şeyi beş barmağı kimi bilmək; It suits me to a T Bu məni tam qane edir

SYSTEMLESS
T-SHIRT

Digər lüğətlərdə