TABULAR

adj 1. cədvəlşəkilli; 2. yastı formalı; ~ surface yastı səth; 3. lövhəşəkilli

TABOURET
TABULATE