TABULATE

tabulate1

adj 1. qat-qat, laylı, lay-lay; 2. yastı

tabulate2

v 1. cədvələ köçürmək; 2. səthini yastılamaq

TABULAR
TABULATION