TACTICS

n 1. hərb. taktika; the art of ~ and strategy taktika və strategiya sənəti; 2. hərəkət; I cannot approve these tactics Mən bu hərəkətləri təqdir edə bilmərəm

TACTICIAN
TACTILE