TANLA

Sabah, səhərisi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

TANIQ OLMAQ
TAR FARS