TEKTÓNİKA

[ yun. tektonike – tikinti sənəti] Geologiyanın, yer qabığının quruluşunu, hərəkət və deformasiya qanunauyğunluqlarını öyrənən sahəsi.
TEKTONİ́K
TEL₁

Digər lüğətlərdə