Словарь терминов

 • domen

  DNS-də domen adları fəzasının mərkəzləşdirilmiş inzibatlaşdırılan sahəsi

  Полностью »
 • domen adı

  DNS-nin verilənlər bazasındakı, adətən bir-birindən «.» işarəsi ilə ayrılmış şəkildə göstərilən yazının eyniləşdiricisi

  Полностью »
 • donor

  I Qrant alanla münasibətlərində qrant verən II Öz orqan və (və ya) toxumalarını xəstə şəxslərə köçürmək üçün könüllü olaraq verən şəxs

  Полностью »
 • DOPOQ

  «Təhlükəli yüklərin quru yollar ilə beynəlxalq daşımaları haqqında» Avropa Sazişi

  Полностью »
 • dotasiya

  Dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə və yerli büdcələrə onların gəlir və xərclərini tənzimləmək məqsədilə əvəzsiz verilən mali

  Полностью »
 • dövlət arxivi

  Arxiv işini həyata keçirən dövlət müəssisəsi

  Полностью »
 • dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklər

  Heyvanlar, heyvan mənşəli məhsullar və xammal, baytarlıq preparatları, yem və yem əlavələri

  Полностью »
 • dövlət borcalması

  Azərbaycan Respublikası adından Azərbaycan Respublikasının rezidentləri və qeyri-rezidentləri tərəfindən qaytarılma şərtləri borcverənlə razılaşdırılm

  Полностью »
 • dövlət borcu

  Müvafiq xərclərin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət zəmanəti əsasında alınan və müəyyən olunmuş müddətlərdə qaytarılmasına öhdəlik götürülən maliyyə vəs

  Полностью »
 • dövlət borcunun və dövlət zəmanətinin reyestri

  Dövlət borcunun və dövlət zəmanətinin uçotu və idarə olunması məqsədilə qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada aparılan reyestr

  Полностью »
 • dövlət büdcəsindən kənarda əməliyyatlar

  Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının və büdcə təşkilatlarının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada büdcədən kənarda əldə etdikləri gəlirləri və h

  Полностью »
 • dövlət büdcəsinin kassa icrası

  Büdcə gəlirlərinin büdcəyə daxilolmasını və xərclərinin büdcə təsnifatına uyğun olaraq xəzinədarlıq vasitəsilə ünvanlı istifadəsini təmin edən icra me

  Полностью »
 • dövlət daktiloskopik qeydiyyatı

  Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən daktiloskopik məlumatların alınması, uçotu, saxlanılması, təsnifatı və verilməsi, insan şəxsiyyətinin müəyy

  Полностью »
 • dövlət damazlıq kitabı

  Damazlıq heyvanların mənşəyinin, eksteryer, döllük və məhsuldarlıq keyfiyyətlərinin, digər seleksiya əhəmiyyətli əlamətlərinin heyvan cinsləri üzrə qe

  Полностью »
 • dövlət damazlıq kitabları

  Sabit irsi əlamətlərə malik damazlıq heyvanların bioloji və morfoloji keyfiyyətinin qeydiyyat kitabları

  Полностью »
 • dövlət elektroenergetika müəssisəsi

  Vahid mərkəzdən idarə olunan yüksək gərginlikli (110 kilovoltdan yuxarı) ötürücü elektrik şəbəkələrinin, onların dispetçer idarəetmə vasitələrinin və

  Полностью »
 • dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi

  Dövlət əmlakının Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında Qanunla müəyyən edilmiş qaydalara uyğun alıcıların mülkiyyətinə verilməsi

  Полностью »
 • dövlət kəmiyyət vahidinin etalonu

  Azərbaycan Respublikasında kəmiyyət vahidi kimi qəbul edilmiş ilkin etalon

  Полностью »
 • dövlət qiymətli kağızları

  Dövlət qiymətli kağızları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və müvafiq qaydada buna səlahiyyətləndirilmiş dövlət orqanı tərəfindən buraxılan qiymətli ka

  Полностью »
 • dövlət qoruyucu meşə zolaqları

  Xətti qaydada süni salınan, iqlimtənzimləyici, torpaqqoruyucu və suyu mühafizə funksiyalarını yerinə yetirən meşələr

  Полностью »
 • dövlət meşə kadastrı

  Meşə fondunun qeydiyyatı, onun ekoloji, iqtisadi, kəmiyyət və keyfiyyət cəhətdən qiymətləndirilməsi

  Полностью »
 • dövlət muzey fondu

  Dövlət muzeylərinin fondlarında saxlanılan mədəniyyət sərvətlərinin məcmusu

  Полностью »
 • dövlət mülkiyyəti hüququ

  -Azərbaycan Respublikasına mülkiyyət hüququ ilə mənsub olan əmlak dövlət mülkiyyətidir

  Полностью »
 • dövlət nəşriyyatı

  Dövlət təşkilatlarının təsis etdiyi və yaxud onların təşkilat strukturlarına daxil olan nəşriyyatlar və nəşriyyat bölmələri

  Полностью »
 • dövlət özəlləşdirmə opsionu

  Xarici investora dövlət əmlakının özəlləşdirilməsində dövlət özəlləşdirmə çeklərindən istifadə etmək hüququ verən, nağdsız formada buraxılan adlı qiym

  Полностью »
 • dövlət özəlləşdirmə payı

  Qörd özəlləşdirmə çekindən ibarət, Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 1 yanvar tarixinə qeydiyyatda olan hər bir vətəndaşına dəyəri ödənilmədən pay

  Полностью »
 • dövlət Reyestri

  Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, habelə Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər barədə sənədləşdiri

  Полностью »
 • dövlət Reyestrinin informasiya sistemi

  Dövlət Reyestrinin fəaliyyətini təmin edən xüsusi proqram, texniki, telekommunikasiya, linqvistik, hüquqi və təşkilati vasitələrin nizama salınmış məc

  Полностью »
 • dövlət Reyestrinin istifadəçiləri

  Öz səlahiyyətlərinə uyğun olaraq, Dövlət Reyestrinin məlumatlarından istifadə edən dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları, Azərbaycan Respublikasını

  Полностью »
 • dövlət rüsumu

  Dövlət orqanlarının müəssisə, təşkilat və fiziki şəxslərə göstərdikləri xidmətlərə və hüquqi hərəkətlərə görə dövlət büdcəsinə ödənilən məcburi ödəniş

  Полностью »
 • dövlət sirri

  Dövlətin hərbi, xarici-siyasi, iqtisadi, kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat və əməliyyat-axtarış fəaliyyəti ilə bağlı olub, dövlət tərəfindən mühafizə edilən və

  Полностью »
 • dövlət sirri ilə işləməyə buraxılma

  Vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla tanış olmağa, müəssisə, idarə və təşkilatların isə belə məlumatlardan istifadə etməklə işlərin icr

  Полностью »
 • dövlət sirri təşkil edən məlumatların siyahısı

  Müvafiqliyinə görə məlumatların qanunvericiliklə müəyyən olunmuş əsaslarla və qaydada dövlət sirrinə aid edildiyi və məxfiləşdirildiyi məlumat qruplar

  Полностью »
 • dövlət sirrinin mühafizəsi sistemi

  Dövlət sirrini mühafizə orqanlarının, dövlət sirri təşkil edən məlumatların və həmin məlumatların daşıyıcılarının mühafizəsi üçün bu orqanların istifa

  Полностью »
 • dövlət statistika orqanları

  Mərkəzi və tabeçilik prinsipinə əsasən yerli statistika orqanları

  Полностью »
 • dövlət su kadastrı

  Su obyektləri, su ehtiyatları, su obyektlərindən istifadə və su obyektləri istifadəçiləri barədə məlumatların məcmusu

  Полностью »
 • dövlət şəhərsalma kadastrı

  Yaşayış məskənlərində torpaqların və digər daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və uçotu da daxil olmaqla ərazinin kompleks qiymətləndirilməsi və şəhərsalma fə

  Полностью »
 • dövlət şəhərsalma norma və qaydaları

  Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən tərtib və təsdiq edilən, şəhərsalma fəaliyyətində əməl olunan normativ-hüquqi aktlar və normativ-texniki

  Полностью »
 • dövlət torpaq kadastrı

  Torpaq istifadəçiliyinin dövlət qeydiyyatı, torpaqların kəmiyyət və keyfiyyətcə uçotu, bonitirovkası və iqtisadi qiymətləndirilməsi üzrə zəruri və eti

  Полностью »
 • dövlət vəsaiti

  Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin vəsaiti, dövlət tərəfindən bağlanmış beynəlxalq sazişlərə və müqavilələrə əsasən alınmış kreditlər, qrantlar

  Полностью »
 • dövlət zəmanəti

  Əsas borcalan öz öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə onun zəmanət verilmiş öhdəliyi üzrə borcunun tam məbləğdə və ya qismən ödənilməsinə dair Azərbaycan

  Полностью »
 • dövlətə xəyanət

  Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi toxunulmazlığı, dövlət təhlükəsizliyi və ya müdafiə qabiliyyəti zərərinə olaraq Azərbaycan Respublikasın

  Полностью »
 • dövlətlərarası standartlar

  İki dövlətin qarşılıqlı razılıq əsasında qəbul və bir-biri ilə müvafiq münasibətlərdə istifadə etdiyi standartlar, norma, qayda və tövsiyələr

  Полностью »
 • dövri mətbu nəşrlər

  Çap prosesinin və ya hər hansı surətçıxaran texnika vasitəsilə hazırlanmış, birdəfəlik tirajı 100 nüsxədən çox, daimi adı və cari nömrəsi olan, ildə a

  Полностью »
 • dövriyyə vəsaitləri

  aktivləri Bir il ərzində, yaxud adi (normal) əməliyyat dövründə (bu dövr bir ildən çox olmamaqla) istehsalat, tədavül və istehlak sahələrində iştirakı

  Полностью »
 • dövriyyədənkənar (uzunmüddətli) aktivlər

  Bir neçə il istifadəsi nəzərdə tutulan faydalı xassələrdir. Bunlara əsas vəsaitlər, kapital, yaxud başqa maliyyə qoyuluşları, qeyri-maddi aktivlər aid

  Полностью »
 • döyüş silahı

  Qulluq vəzifəsinin və döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi üçün istifadə olunan silah

  Полностью »
 • döyüş sursatı

  Müvafiq silah növündən atəş açmaq üçün nəzərdə tutulmuş konstruktiv qurğu və ya əşyalar

  Полностью »
 • drenaj suları

  Drenaj qurğuları vasitəsilə kənara axıdılan sular

  Полностью »
 • duracaq

  Hərəkətsiz vəziyyətə gətirilmiş nəqliyyat vasitəsinin saxlandığı mühafizə olunan qapalı ərazi

  Полностью »