Словарь терминов

 • mebellərin hazırlanması və təmiri sexi

  Yeni mebel dəstləri, ayrı-ayrı mebellərin (çarpayı, divan, şkaf və s.), döşəklərin hazırlanması və onların təmiri ilə məşğul olan xidmət obyektidir

  Полностью »
 • mexaniki nəqliyyat vasitəsi

  Asma mühərrikli velosipedlər və relsli nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla, hər hansı özügedən nəqliyyat vasitəsi

  Полностью »
 • meliorasiya

  Torpaqların hidrotexniki, mədəni-texniki, kimyəvi, aqro-meşəmeliorasiya, aqrotexniki və digər tədbirlərin aparılması yolu ilə əsaslı yaxşılaşdırılması

  Полностью »
 • meliorasiya olunmuş (olunacaq) torpaqlar

  Meliorasiya tədbirlərinin aparılması nəticəsində münbitliyi artırılmış (artırılacaq) torpaqlar

  Полностью »
 • meliorasiya sistemləri

  Meliorasiya olunmuş torpaqlarda su, duz, hava, istilik və qida rejimini tənzimləmək üçün istifadə olunan qarşılıqlı əlaqəli hidrotexniki və digər qurğ

  Полностью »
 • meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

  Meliorasiya sistemlərinin irriqasiya sistemlərinin və ayrılıqda yerləşən hidrotexniki qurğuların layihələndirilməsi, tikintisi, yenidən qurulması və i

  Полностью »
 • memarlıq abidələri

  Öz həcm-plan həllini kifayət qədər saxlayan qurmalar, müxtəlif təyinatlı memarlıq-inşaat binaları, yardımçı obyektlər, mühəndis kommunikasiyaları; məs

  Полностью »
 • memarlıq fəaliyyəti

  Memarlıq əsəri yaradan şəxslərin (memarların) peşəkar fəaliyyəti olaraq memarlıq layihəsinin hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə müəllif nəzarəti,

  Полностью »
 • memarlıq layihəsi

  Memarlıq obyektinin yaradılması üçün hazırlanan, memarlıq obyektinin həcm-məkan quruluşunu və bədii həllini müəyyənləşdirən ümumi layihə sənədlərinin

  Полностью »
 • memarlıq obyekti

  Binalar, tikililər və onların kompleksləri, interyerləri, memarlıq layihəsi əsasında yaradılan bağlar, parklar, kurortlar və digər istirahət yerləri,

  Полностью »
 • memarlıq-planlaşdırma tapşırıqları

  Memarlıq obyektinin yaradılması üçün müvafiq ərazi (şəhər, rayon) memarlıq-planlaşdırma orqanı tərəfindən sifarişçiyə obyektin əsas parametrləri və ay

  Полностью »
 • meşə

  Bioloji cəhətdən qarşılıqlı əlaqəli və öz inkişafında bir-birinə təsir göstərən, torpağın, suyun, ağac, kol və ot bitkilərinin, heyvanların, mikroorqa

  Полностью »
 • meşə fondu sahələri

  Meşə sahələri, habelə meşə bitkiləri ilə örtülü olmayan meşə və qeyri-meşə torpaq sahələri

  Полностью »
 • meşə münasibətləri

  Meşələrin, meşə fondu torpaqlarının istifadəsi, mühafizəsi, qorunması və bərpası sahəsində münasibətlər

  Полностью »
 • meşəbərpa qırması

  Meşələrin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq və təbii qoruyucu funksiyaları gücləndirmək məqsədi ilə qırma yaşı çatmış və ya ötmüş ağaclıqlarda aparılan qırma

  Полностью »
 • metroloji xidmət

  Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsinə yönəldilmiş iş növləri və fəaliyyət subyektləri

  Полностью »
 • metroloji nəzarət

  Müəyyən edilmiş metroloji qayda və normalara əməl edilməsinin yoxlanması məqsədi ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yaxud hüquqi şəxslərin metroloji

  Полностью »
 • meyvə-tərəvəz dükanı

  Ticarət sahəsi 50 kv.m-dən yuxarı olub, meyvə-tərəvəz satışı üçün lazım olan avadanlıqlara malik olan ticarət obyektidir

  Полностью »
 • məcburi dayanma

  Texniki nasazlıq və ya aparılan yükün, sürücünün (sərnişinin) vəziyyətinin və ya yolda maneə yaranmasının doğurduğu təhlükə üzündən nəqliyyat vasitəsi

  Полностью »
 • məcburi enmə

  Texniki nasazlıq, anlaşılmazlıq və bu kimi digər səbəbdən plandan kənar hava gəmisinin enməsi

  Полностью »
 • məcburi əmək

  Qanunsuz olaraq şəxsin müəyyən işin yerinə yetirilməsinə (xidmətin göstərilməsinə) məcbur edilməsi

  Полностью »
 • məcburi köçkün

  Xarici hərbi təcavüz, müəyyən ərazilərin işğalı və ya mütamadi atəş altında saxlanması nəticəsində Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi yaşayış ye

  Полностью »
 • mədaxil-məxaric kassası

  Həm mədaxil, həm də məxaric kassalarının funksiyalarını həyata keçirən kassa

  Полностью »
 • mədəni landşaft

  İnsan fəaliyyəti nəticəsində yaradılmış mənzərəli yer səthləri

  Полностью »
 • mədəni-maarif fəaliyyəti

  Özfəaliyyət əsasında sərbəst yaradıcılıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin təmin olunması

  Полностью »
 • mədəni-texniki meliorasiya

  Torpaqların kol-kosdan, daş-kəsəkdən, ağac kötüklərindən və başqa əşyalardan təmizlənməsi, torpaqların rekultivasiyası

  Полностью »
 • mədəniyyət fəaliyyəti

  Mədəniyyət sərvətlərinin yaradılması, toplanması, tədqiqi, təbliği, yayılması, nümayişi və qorunması

  Полностью »
 • mədəniyyət işçisi

  Peşəkar yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan və ya mədəniyyət təsisatında işləyən şəxs

  Полностью »
 • mədəniyyət sərvətləri

  Mənəvi və estetik ideallar, normalar və davranış qaydaları, dillər, dialektlər, ləhcələr, milli və etnik ənənələr və adətlər, tarixi toponimlər, folkl

  Полностью »
 • məhdud məsuliyyətli cəmiyyət

  Bir və ya bir neçə şəxs (fiziki və (və ya) hüquqi şəxs) tərəfindən təsis edilən, nizamnamə kapitalı nizamnamə ilə müəyyənləşdirilmiş miqdarda paylara

  Полностью »
 • məhdudiyyətli görünmə

  Duman, yağış, qar və başqa şəraitdə, habelə toranlıqda yolun 300 metrdən az məsafədə görünməsi

  Полностью »
 • məhkəmə

  Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq ədalət mühakiməsini həyata keçirmək məqsədilə yaradılan, Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə mü

  Полностью »
 • məhkəmə eksperti

  Məhkəmə ekspertizasının aparılması həvalə olunmuş, məhkəmə ekspertizasının predmetinə aid olan xüsusi məsələlərə dair zəruri biliyə malik olan və işin

  Полностью »
 • məhkəmə ekspertizası

  Təhqiqat, ibtidai istintaq orqanının və ya məhkəmənin (hakimin) icraatında olan işin halları barədə informasiya daşıyan maddi obyektlər, hadisələr və

  Полностью »
 • məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti

  Məhkəmə ekspertizasının təşkil edilməsi və aparılması ilə əlaqədar fəaliyyət olub, xüsusi elmi biliklər vasitəsilə proses iştirakçılarının hüquqlarını

  Полностью »
 • məhkəmə ekspertizası idarəsi

  Məhkəmə ekspertizası fəaliyyətini həyata keçirən dövlət orqanı

  Полностью »
 • məhkəmə ekspertizasının predmeti

  Məhkəmə ekspertizasının həll etdiyi məsələlər dairəsi

  Полностью »
 • məhkəmə iclasında sədrlik edən

  Cinayət işinə və ya cinayət təqibi ilə bağlı digər materiallara təkbaşına, bir neçə hakimdən ibarət tərkibdə və ya andlı iclasçıların iştirakı ilə bax

  Полностью »
 • məhkəmənin hökmü

  Şəxsin təqsirləndirildiyi əməllərdə onun təqsirli olub-olmaması, təqsirləndirilən şəxsə cəza tətbiq edilib-edilməməsi haqqında birinci və apellyasiya

  Полностью »
 • məxaric kassası

  Əməliyyat günü ərzində nağd pul və digər qiymətlilərin verilməsini həyata keçirən kassa

  Полностью »
 • məxfi statistik məlumatlar

  Rəsmi statistika materiallarının istehsalı üçün toplanan və birbaşa və ya dolayı yolla statistik vahidlərin tanınmasına və ilkin məlumatların aşkar ol

  Полностью »
 • məxfilik qrifi

  Məlumat daşıyıcısının özündə və ya ona qoşulan sənədlərdə qoyulan, daşıyıcısı olduğu məlumatın məxfilik dərəcəsini göstərən rekvizitlərdir

  Полностью »
 • məxsusiləşdirmə kodu

  Operatorun, provayderin və abunəçinin müəyyənləşdirilməsi üçün tətbiq edilən rəqəmlər və (və ya) işarələr

  Полностью »
 • məişət (təsərrüfat)-içməli su

  Yaşayış məntəqəsində yaşayan əhalinin və sənaye müəssisələrinin işçilərin məişət (təsərrüfat) və içmək məqsədləri üçün istifadə olunan su

  Полностью »
 • məişət abonenti

  Yaşayış binalarının mənzillərində, yataqxanalarda, xüsusi yaşayış evlərində, həmçinin bağlarda, şəxsi qarajlarda məişət məqsədləri üçün elektrik enerj

  Полностью »
 • məişət maşın və cihazlarının təmiri emalatxanası

  Məişət maşın və cihazlarının (soyuducuların, tozsoranların, televizorların, saçqurudanların, velosipedlərin, musiqi alətlərinin, şirə və ət çəkən maşı

  Полностью »
 • məişət tullantıları

  Əhalinin həyat fəaliyyəti nəticəsində yaşayış yerlərində əmələ gələn əşyalar, maddələr və materiallar

  Полностью »
 • məqsədli büdcə fondları

  Dövlət büdcəsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi və yerli büdcələrin tərkibində konkret tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün formalaşan və istif

  Полностью »
 • məqsədli lotereya

  Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə dövlət əhəmiyyətli layihənin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə keçirilən lotereya forması

  Полностью »
 • məlumat bazası

  Materialların seçilməsinə və ya düzümünə görə yaradıcı əməyin məhsulu olan və kompüterin (HEM-in) köməyi ilə tapıla və işlənə biləcək şəkildə sistemlə

  Полностью »