Словарь терминов

 • milli arxiv fondu

  Növündən, yarandığı və saxlandığı yerdən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, xalqın maddi və mənəvi həyatını əks etdirən, tarixi, elmi, iqtisadi

  Полностью »
 • milli at cinsləri

  Azərbaycanda xalq seleksiyası yolu ilə yaradılmış, ölkənin ayrı-ayrı regionlarında yetişdirilən və yayılan, mənşəyi məlum olan Qarabağ və Dilboz at ci

  Полностью »
 • milli standartlar

  Ayrı-ayrı müstəqil dövlətin ərazisində müvafiq qaydada hazırlanıb istifadə edilən standartlar, norma, qayda və tövsiyələr

  Полностью »
 • milli valyutada qiymətli kağızlar

  Manatla ifadə edilmiş ödəniş sənədləri (çeklər, veksellər, akkreditivlər və s.), fond sərvətləri (səhmlər, istiqrazlar) və digər borc öhdəlikləri

  Полностью »
 • mini market

  Ticarət sahəsi 100 kv.m-dən 1000 kv.m-dək olub, ərzaq və qeyri-ərzaq üzrə gündəlik tələbat malları satışı ilə məşğul olan ticarət obyektidir

  Полностью »
 • minimum əmək haqqı

  İqtisadi, sosial şərait nəzərə alınmaqla qanunvericiliklə ixtisassız əməyə və xidmətə görə aylıq əmək haqqının ən aşağı səviyyəsini müəyyən edən sosia

  Полностью »
 • minimum əməkhaqqı

  Qanunvericiliklə ixtisassız əməyə və xidmətə görə aylıq əməkhaqqının ən aşağı səviyyəsini müəyyən edən sosial normativ

  Полностью »
 • minimum istehlak səbəti

  İnsanın sağlamlığının və həyat fəaliyyətinin minimum səviyyəsi üçün zəruri olan ərzaq, qeyri-ərzaq malları və xidmətlərin elmi normalar əsasında müəyy

  Полностью »
 • miras şərikləri

  Əgər bir neçə vərəsə vardırsa, miras vərəsələr arasında bölüşdürülənədək vahid əmlak şəklində bütün vərəsələrə mənsubdur

  Полностью »
 • mitinq

  Toplaşmış şəxslərin ümumi fikirlərini ifadə etmək və (və ya) ümumi çağırışlar etmək, tələblər irəli sürmək üçün keçirilən kütləvi tədbir

  Полностью »
 • moped

  iş həcmi 50 kub santimetrdən çox olmayan mühərriklə hərəkətə gətirilən və maksimum konstruksiya sürəti saatda 50 kilometrdən yüksək olmayan iki və ya

  Полностью »
 • motosiklet

  Mühərriki olan ikitəkərli, arabalı və ya arabasız mexaniki nəqliyyat vasitəsi (tam ləvazimatlı vəziyyətdə kütləsi 400 kiloqramdan çox olmayan üç və dö

  Полностью »
 • muzdlu iş

  Əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq müqavilə (kontrakt) əsasında haqqı ödənilməklə yerinə yetirilən əmək fəaliyyətidir

  Полностью »
 • muzey

  Maddi-mədəniyyət abidələrinin komplektləşdirilməsi, mühafizəsi, öyrənilməsi, kütləvi nümayişinin və təbliğinin həyata keçirildiyi mədəniyyət, elmi-təd

  Полностью »
 • muzey əşyalarının və kolleksiyalarının mühafizəsi

  Muzey əşyalarının və kolleksiyalarının qorunub saxlanmasını təmin edən, maddi və hüquqi şərtlərin yaradılmasını nəzərdə tutan muzey fəaliyyəti

  Полностью »
 • muzey əşyası

  Keyfiyyəti və ya xüsusi əlamətlərinə görə cəmiyyət üçün qorunub saxlanılması, öyrənilməsi və kütləvi nümayişi zəruri olan mədəniyyət sərvəti

  Полностью »
 • muzey fəaliyyəti

  Elmi, mədəni, mənəvi və estetik tələbatın ödənilməsi məqsədilə insan, onun fəaliyyəti və yaşayış mühiti haqqında mədəniyyət sərvətlərinin və maddi nüm

  Полностью »
 • muzey fondu

  Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində, bələdiyyə mülkiyyətində və xüsusi mülkiyyətdə olan muzeylərdə daimi saxlan

  Полностью »
 • muzey kolleksiyası

  Əsas fondun tərkibində vahid tam kimi elmi, tarixi, mədəni əhəmiyyət daşıyan muzey əşyalarının məcmusu

  Полностью »
 • muzey saxlancları

  Müvəqqəti olaraq nümayiş etdirilməyən muzey əşyalarının və kolleksiyalarının saxlandığı yer

  Полностью »
 • müalicə-sağlamlaşdırma yeri

  Təbii müalicə ehtiyatlarına malik təbiət ərazisi

  Полностью »
 • müdafiə

  Cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətməsi istinad edilən şəxsə qarşı irəli sürülmüş ittihamın təkzibi və ya yüngülləşdirilməsi, onun hüquq v

  Полностью »
 • müdafiə olunan xərc maddələri

  Büdcə ili ərzində maliyyələşdirilməsinə sekvestr tətbiq olunmayan, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş büdcə xərcləri

  Полностью »
 • müdafiə tərəfi

  Birlikdə götürülmüş şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs, onun müdafiəçisi və mülki cavabdehdir

  Полностью »
 • müddət

  Mülki hüquq və vəzifələrin əmələ gəlməsinin, dəyişdirilməsinin və xitamının bağlı olduğu vaxt

  Полностью »
 • müdiriyyət

  Mülkiyyət və təsərrüfatçılıq formasından asılı olmayaraq müəssisələrin işçilərlə əmək müqaviləsi (bağlaşması) bağlamaq, bu müqaviləni pozmaq və ya dəy

  Полностью »
 • müəllif

  Əsərin yaradıcısı olan fiziki şəxs

  Полностью »
 • müəssisə

  Mülkiyyətçinin təşkilati-hüquqi formasından, adından və fəaliyyət növündən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq

  Полностью »
 • müəssisə əmlakı

  Müəssisənin dövriyyə və dövriyyədənkənar aktivlərinin məcmuudur

  Полностью »
 • müəssisənin aktivi

  Müəssisənin əsas vəsaitindən, digər uzunmüddətli vəsait qoyuluşundan, dövriyyə vəsaitindən və maliyyə aktivlərindən (qeyri-maddi aktivlər də daxil olm

  Полностью »
 • müəssisənin, obyektin start qiyməti

  Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qayda tətbiq edilməklə əmlakın hesablanmış və ilk hərraca çıxarılma qiyməti

  Полностью »
 • müəssisənin passivi

  Müəssisənin kreditor borcu da daxil olmaqla borc və cəlb edilmiş vəsaitdən (subvensiyalar, dotasiyalar və s

  Полностью »
 • müflisləşmə

  Borclunun öz öhdəliklərinin ödəmə qabiliyyətinin olmaması

  Полностью »
 • mühafizə olunan obyekt

  Özəl mühafizə müəssisəsi və ya hüquqi şəxsin mühafizə bölməsi tərəfindən hüquqa zidd qəsdlərdən mühafizə edilən daşınmaz (binalar, tikililər, qurğular

  Полностью »
 • mühafizə olunan seleksiya nailiyyəti

  Dövlət reyestrinə daxil olan, petentləşmiş bitki materialı və damazlıq ehtiyatı

  Полностью »
 • mühafizəçi

  Xüsusi hazırlıq keçmiş, bu Qanunla müəyyən edilmiş qaydada özəl mühafizə müəssisəsində və ya hüquqi şəxsin mühafizə bölməsində əmək müqaviləsi (kontra

  Полностью »
 • mühasibat balansı

  Hesabat dövrünün son gününə müəssisənin, idarənin, təşkilatın və digər təsərrüfat subyektlərinin əmlak və maliyyə vəziyyətini əks etdirən maliyyə hesa

  Полностью »
 • mühasibat uçotu hesabı

  Təsərrüfat əməliyyatları haqqında məlumatların və mühasib uçotunda digər informasiyanın qruplaşdırılması və saxlanılması üçün əsas vahiddir

  Полностью »
 • mühasibat uçotu hesablarının tətbiqi

  Müəssisə əmlakının, öhdəliyinin hərəkəti üzrə bütün təsərrüfat əməliyyatlarını, gəlir və xərc, mənfəət, zərər və bu kimi bütün başqa göstəricilərini y

  Полностью »
 • mühasibat uçotu registrləri

  Təsərrüfat əməliyyatlarının ilkin uçot sənədlərinə əsasən sistemləşdirilməsidir

  Полностью »
 • mühasibat uçotunun fasiləsizliyi

  Müəssisə yarandığı gündən ləğv edildiyi günədək bütün fəaliyyəti dövründə mühasibat uçotunun fasiləsiz həyata keçirilməsi, ləğvetmə zamanı mühasibat u

  Полностью »
 • mühasibat uçotunun hesablar planı

  Mühasibat uçotunun müəyyən edilmiş əlamətləri üzrə sintetik və subhesabların məcmusudur

  Полностью »
 • mühasibat uçotunun standartları

  Bu qanunun müddəalarının inkişafı məqsədilə qəbul edilmiş mühasibat uçotunun aparılmasına dair icbari qaydaları və ya göstərişləri müəyyən edən normat

  Полностью »
 • mükafat

  Əməyin kəmiyyət və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə işçinin maddi marağının artırılması məqsədi ilə əmək haqqı sistemində nəzərdə tutulan qaydada və form

  Полностью »
 • müqavilə

  Mülki hüquq və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, dəyişdirilməsi və ya xitamı haqqında iki və ya bir neçə şəxsin razılaşması

  Полностью »
 • mülki müdafiə

  Dinc dövrdə və ya müharibə dövründə əhalinin (Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan əcnəbilərin və vətən

  Полностью »
 • mülki müdafiə sistemi

  Mülki müdafiənin vəzifələrinin yerinə yetirilməsi həvalə edilmiş müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının, qüvvə və vasitələrin, xüsusi fondların, rabitə

  Полностью »
 • mülki silah

  Özünümüdafiə, ov və idmanla məşğul olma üçün nəzərdə tutulmuş silah

  Полностью »
 • mülkiyyət hüququ

  Subyektin ona mənsub əmlaka (əşyaya) öz istədiyi kimi sahib olmaq, ondan istifadə etmək və ona dair sərəncam vermək üzrə dövlət tərəfindən tanınan və

  Полностью »
 • müntəzəm kataloq

  Bilik sahələri üzrə mövcud fondun məzmununu açıqlayır

  Полностью »