Словарь терминов

 • qohumlar

  Babaya və nənəyə qədər əcdadları ümumi olan şəxslər, ər-arvadın yaxın qohumları, babanın, nənənin, valideynin, övladlığa götürənin, doğma və ya ögey q

  Полностью »
 • qoruq meşələri

  Meşə fondunun tərkib hissəsi olmaqla xüsusi qorunma və təsərrüfat aparılma rejiminə malik, nadir bitki və heyvanat aləminin və digər təbii komplekslər

  Полностью »
 • qoruqlar

  Tarix və mədəniyyət üçün böyük əhəmiyyəti olan, dövlət tərəfindən mühafizə edilən ərazilər və ya məskənlər

  Полностью »
 • qorunan əmanət

  Sığorta hadisəsi baş verdikdə Əmanətlərin Sığortalanması Fondu tərəfindən qorunan əmanətçiyə kompensasiya olunan əmanətidir

  Полностью »
 • qorunan əmanətçi

  Aşağıdakılar istisna olunmaqla, bankda əmanəti olan fiziki şəxsdir:

  Полностью »
 • qoşa anbar şəhadətnaməsi

  Mal anbarı tərəfindən malın saxlanmağa qəbul olunmasını təsdiqləyən orderli qiymətli kağızdır. Qoşa anbar şəhadətnaməsi iki hissədən – anbar şəhadətna

  Полностью »
 • qoşqu

  Mexaniki nəqliyyat vasitəsi ilə yedəyə alınmaq üçün nəzərdə tutulan hər hansı nəqliyyat vasitəsi

  Полностью »
 • qrant

  Humanitar, sosial və ekoloji layihələri, müharibə və təbii fəlakət nəticəsində ziyan çəkmiş ərazilərdə dağılmış istehsal, sosial təyinatlı obyektlərin

  Полностью »
 • qravimetriya

  Yer kürəsinin müxtəlif nöqtələrinə düşən ağırlıq qüvvəsinin öyrənilməsi

  Полностью »
 • qrunt nəzarəti

  Bitkilərin və onların toxumlarının konkret sorta mənsub olmasını müəyyənləşdirmək üçün xüsusi sahələrdə toxum səpməklə bitkilərin sortluq təmizliyinin

  Полностью »
 • qudvil

  Mübadilə (alqı-satqı) əməliyyatı baş verdiyi tarixdə, identifikasiya olunan aktiv və öhdəliklərin ədalətli dəyərinin alqı dəyərindən üstün olan hissəs

  Полностью »
 • quldurluq

  Özgənin əmlakını ələ keçirmə məqsədi ilə hücuma məruz qalmış şəxsin həyatı və ya sağlamlığı üçün təhlükəli zorakılıqla və ya belə zorakılıq tətbiq edi

  Полностью »
 • quruluşçu rejissor

  Audiovizual əsərlərin quruluşçusu və teatr, sirk, kukla, estrada, televiziya tamaşası və digər tamaşanın quruluşunu həyata keçirən və ya bu cür tamaşa

  Полностью »
 • laboratoriya üsulu ilə sortluq nəzarəti

  Laboratoriya müayinələrinin aparılması vasitəsilə toxumun sortluq təmizliyinin və onun müəyyən sorta mənsub olmasının təyin edilməsi

  Полностью »
 • layihələşdirmə tapşırığı

  Memarlıq obyekti layihəsinin hazırlanması üçün sifarişçi tərəfindən memara verilən və memarlıq-planlaşdırma tapşırıqları nəzərə alınmaqla tərtib edilə

  Полностью »
 • ləğvetmə balansı

  Kreditorlarla hesablaşmalar başa çatdıqdan sonra hazırlanan və məhkəmə tərəfindən təsdiqlənmiş hesabat

  Полностью »
 • ləngitmə hüququ

  Müqaviləyə görə borclunun kreditor barəsində hüququ və ya bununla əlaqədar ödəniş müddəti çatmış tələbi varsa, borclunun onun barəsində öhdəlik icra e

  Полностью »
 • ləyaqətsiz vərəsə

  Miras qoyanın son iradəsini həyata keçirməsinə qəsdən maneə törətmiş və bununla da özünün və ya özünə yaxın şəxslərin vərəsəliyə çağırılmasına və ya m

  Полностью »
 • liman hakimiyyət orqanları

  Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən onların üzərinə qoyulmuş inzibati-hakimiyyət və digər səlahiyyətləri həyata keçirən dəniz limanlarının müva

  Полностью »
 • lizinq

  Müəyyən əşyanı müqavilə ilə şərtləşdirilmiş müəyyən haqla, müəyyən müddətə və digər şərtlərlə (lizinq alana əmlakı satın almaq hüququnun verilməsi də

  Полностью »
 • lokal ödəniş kartı

  Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən banklar tərəfindən yalnız ölkə ərazisində istifadə üçün emissiya edilmiş kartdır

  Полностью »
 • lokaut

  Kollektiv əmək mübahisələri zamanı yerinə yetirilməsi işəgötürənin istehsal, iqtisadi, maliyyə imkanlarına uyğun olmayan kollektiv tələblərlə, hüquqla

  Полностью »
 • lombard

  Şəxsi istehlak üçün nəzərdə tutulan daşınar əşyanın fiziki şəxslərdən qısamüddətli kreditlərin təmin edilməsi məqsədi ilə girov götürülməsini sahibkar

  Полностью »
 • lotereya

  Lotereya təşkilatçısı tərəfindən lotereya biletlərinin (onlara bərabər tutulan digər məlumat daşıyıcılarının) yayılması, lotereya iştirakçıları arasın

  Полностью »
 • lotereya bileti

  Lotereyada iştirak hüququ verən, uduşlu olduğu halda uduş fondunun müəyyən hissəsinə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd

  Полностью »
 • lotereya iştirakçısı

  Lotereyada iştirak edən lotereya biletinin (ona bərabər tutulan digər məlumat daşıyıcısının) sahibi

  Полностью »
 • lotereya təşkilatçısı

  Öz adından və ya digər şəxsin tapşırığı ilə lotereyanı təşkil edən və keçirən hüquqi şəxs

  Полностью »
 • lotereyanın şərtləri

  Lotereya təşkilatçısı tərəfindən tərtib edilmiş, lotereyanın təşkili və keçirilməsi ilə bağlı məlumatları əks edən rəsmi sənəd

  Полностью »
 • lotto

  Uduş fondu satılmış lotereya biletlərinin məbləğindən asılı olaraq müəyyən edilən, bir və ya bir neçə tirajdan ibarət olan, uduşu uduşun oynanılması i

  Полностью »
 • maddə

  Süni surətdə yaradılan maddi törəmə

  Полностью »
 • mal

  Hər hansı maddi və ya qeyri-maddi əmlak (aktiv), o cümlədən elektrik və istilik enerjisi, qaz və su

  Полностью »
 • mal-qara ötürən

  Mal-qaranı, yük və ya minik heyvanlarını yoldan keçirən şəxs

  Полностью »
 • mal məhsulu

  İstifadə olunan istehsal prosesi üzrə ixrac gömrük rejiminə uyğun aparılma məqsədi üçün emal obyektlərindən (emal üçün mallardan, başlanğıc xammaldan,

  Полностью »
 • mal nomenklaturası

  Malların beynəlxalq təcrübədə qəbul olunmuş təsnifat sisteminə uyğun olaraq aparılan Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətinin əmtəə no

  Полностью »
 • mal partiyası

  Bir nəqliyyat sənədi üzrə bir nəqliyyat vasitəsində (konteynerdə) və ya nəqliyyat vasitələri qrupunda bir mal alanın ünvanına daşınan mallar

  Полностью »
 • malın gömrük dəyəri

  Malın "Gömrük tarifi haqqında" Qanuna uyğun olaraq müəyyənləşdirilən və aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə olunan dəyəridir:

  Полностью »
 • malın kifayət qədər emal meyarı

  Malın istehsalında iki və daha artıq ölkənin iştirak etdiyi halda, ona xarakterik xüsusiyyətlər verilməsi ilə sonuncu dəfə əhəmiyyətli emala məruz qal

  Полностью »
 • malın mənşə ölkəsi

  Malın tamamilə həmin ölkədə istehsal olunduğu və ya müəyyən edilmiş meyarlar əsasında kifayət qədər yenidən emala məruz qaldığı ölkə

  Полностью »
 • malın (işin, xidmətin) təhlükəsizliyi

  Maldan (işin, xidmətin nəticələrindən) istifadə edilməsinin, onun saxlanmasının, daşınmasının, işlədilməsinin adi şəraitində və ya işin görülməsi (xid

  Полностью »
 • maliyyə (mühasibat) hesabatı

  Müəssisənin, idarənin, təşkilatın və başqa təsərrüfat subyektlərinin əmlakının, maliyyə vəziyyətinin, təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin və s

  Полностью »
 • maliyyə xidmətləri

  -Kreditlərin, maliyyə lizinqi əməliyyatlarının, kredit təminatlarının və pul-kredit əməliyyatlarında hər hansı girov və ya lombard təminatının təqdim

  Полностью »
 • maliyyə icarəsi

  İcarəyə verilən aktivlə əlaqədar bütün risklər və gəlir icarəçiyə keçən icarədir. Aktivin mülkiyyət hüququ isə icarə vaxtı qurtarandan sonra müqavilə

  Полностью »
 • maliyyə qoyuluşları

  Səhmlərin, istiqrazların və başqa qiymətli kağızların alınması, başqa müəssisələrə nizamnamə kapitalı qoyulması, borc verilməsi və s

  Полностью »
 • maliyyə-sənaye qrupu

  Maliyyə-sənaye qrupunun yaradılmasına dair müqavilə əsasında öz aktivlərini tamamilə və ya qismən birləşdirmiş hüquqi şəxslərin (əsas və törəmə müəssi

  Полностью »
 • malların idxalı

  Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq idxal malları sayılan malların Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilməsi

  Полностью »
 • malların ixracı

  Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq ixrac malları hesab edilən malların Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması

  Полностью »
 • malların təkrar idxalı

  Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təkrar idxal malları sayılan malları təqdim etmədən və ixrac olunduğu andakı vəziyyətdə ixrac etmiş şəxsin həmi

  Полностью »
 • malların təkrar ixracı

  Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təkrar ixrac malları sayılan malları idxal etmiş şəxsin həmin malları idxal edəndən sonra təqdim etmədən və idx

  Полностью »
 • malların təqdim edilməsi

  Mallar üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşdırılmayan, malların satışı, mübadiləsi, hədiyyə verilməs

  Полностью »
 • malların topdansatışı ilə məşğul olan dükanlar

  Malların iri partiyalarla satışı ilə məşğul olan ticarət obyektləridir. Bu obyektlər ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının topdan satışı üzrə ixtisaslaşa bi

  Полностью »