Словарь терминов

 • yeni oferta

  Oferta üçün gecikmiş aksept

  Полностью »
 • yenidənsayma kassası

  Müştərilərdən qəbul edilmiş nağd pul və digər qiymətlilərin yenidən sayılmasını və formalaşdırılmasını həyata keçirən kassa

  Полностью »
 • yeraltı su hövzəsi

  Yerin təkində müəyyən geoloji struktur daxilində yerləşən sulu horizontların, sulu çatların məcmusu

  Полностью »
 • yeraltı su yatağı

  Sulu horizontun yeraltı suların çıxarılması üçün əlverişli şəraiti olan hissəsi

  Полностью »
 • yerin təki

  Yer qabığının yer səthindən və ya torpaq qatından, su obyektlərinin (sututarların) dibindən aşağıda yerləşən, öyrənilməsi və istifadəsi mümkün olan də

  Полностью »
 • yerin təkindən istifadə münasibətləri

  Yer təkinin istifadəsi, öyrənilməsi, işlənməsi və mühafizəsi sahəsində münasibətlər

  Полностью »
 • yerquruluşu

  Torpaq münasibətlərinin nizama salınması və torpaqdan səmərəli istifadə olunması məsələlərinin həlli üzrə dövlətin müvafiq hüquqi, iqtisadi və texniki

  Полностью »
 • yerli atlar

  Cins tərkibi itmiş və mənşəyi məlum olmayan yerli şəraitə uyğunlaşmış atlar

  Полностью »
 • yerli əhəmiyyətli məsələlər

  Bələdiyyə əhalisinin həyat fəaliyyətinin bilavasitə təmin edilməsi ilə bağlı müəyyənləşdirilən məsələlər

  Полностью »
 • yerli əhəmiyyətli su mənbəyi

  Bələdiyyə torpaqlarında yerləşən və yerli ehtiyacları ödəmək üçün istifadə olunan su obyektləri

  Полностью »
 • yerli gəlir

  Dövlət büdcəsində müəyyən edilən normativlər əsasında formalaşan ayrı-ayrı şəhər və rayonlar üzrə gəlir

  Полностью »
 • yerli xərc

  Büdcə təsnifatına uyğun olaraq, maliyyələşdirilməsi yerli gəlirlər və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərdən ayrılan vəsait hesabına həyata keçirilən xərclər

  Полностью »
 • yerli investor

  Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, təsisçisi (təsisçiləri) və ya nizamnamə fondundakı payın 50 faizindən çoxu Azərbaycan Respublikasının vətənda

  Полностью »
 • yerli ödənişlər

  «Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən bələdiyyələr tərəfindən müəyyənləşdirilən, habelə yerli

  Полностью »
 • yerli rəy sorğusu

  Yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində bələdiyyə ərazisində yaşayan vətəndaşların rəyinin öyrənilməsi

  Полностью »
 • yerli vergilər

  bələdiyyə vergiləri Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi və «Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  Полностью »
 • yetkinlik yaşına çatmayanlar

  On səkkiz yaşınadək olan şəxslər

  Полностью »
 • yeyinti məhsulları

  Ərzaq xammalı, qida məhsulları və əlavələri (inqredientləri), tamlı mallar qrupuna daxil edilmiş məhsullar

  Полностью »
 • yeyinti məhsullarının istehlak dəyərliliyi

  İnsanların qidalılıq, bioloji və fizioloji tələbatını təmin edən, habelə müvafiq məqsədlər üçün nəzərdə tutulan və istifadə edilən yeyinti məhsulların

  Полностью »
 • yeyinti məhsullarının keyfiyyəti

  Yeyinti məhsullarının insanların həyatının təhlükəsizliyini və sağlamlığını təmin edən istehlak xassələrinin məcmusu

  Полностью »
 • yeyinti məhsullarının təhlükəsizliyi

  Qida məhsullarının insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olmamasına zəmanət verən texniki, ekoloji, sanitariya, baytarlıq və fitosanitar standartl

  Полностью »
 • yığıncaq

  Şəxslərin hər hansı məsələni birlikdə müzakirə etmək və həmin məsələyə dair qərar qəbul etmək məqsədilə toplaşması

  Полностью »
 • yod çatışmazlığı xəstəlikləri

  Orqanizmdə yod çatışmazlığı nəticəsində qalxanabənzər vəzin funksiyalarının pozulması ilə əlaqədar yaranan patoloji vəziyyət (beyin funksiyalarının po

  Полностью »
 • yod çatışmazlığı xəstəliklərinin profilaktikası

  Yod çatışmazlığı xəstəliklərinin qarşısının alınmasına yönəldilmiş tədbirlər

  Полностью »
 • yol çiyini

  Yolun hərəkət hissəsində hərəkətin kənar zolağı və ya kənar zolaqları, yaxud velosiped zolaqları müəyyən nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün nəzərdə

  Полностью »
 • yol fəaliyyəti

  Yolların yaradılması, inkişafı, saxlanılması və idarə edilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən fəaliyyət növlərinin məcmusu

  Полностью »
 • yol geyimi

  Torpaq yatağı üzərində yerləşən və avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin yola təsirindən meydana gələn gərginliklərin torpaq yatağına ötürülməsini təmin

  Полностью »
 • yol hərəkəti

  Xüsusi nəzərdə tutulmuş yollarda nəqliyyat vasitələrinin köməyi ilə və ya belə kömək olmadan hərəkət etmək, habelə sərnişin və yük daşınması üzrə fizi

  Полностью »
 • yol hərəkəti iştirakçısı

  Hərəkət prosesində piyada, nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü, sərnişin, velosipedçi, mal-qara ötürən qismində iştirak edən, habelə avtomobil yollarından,

  Полностью »
 • yol hərəkətinin təhlükəsizliyi

  Yol hərəkəti iştirakçılarının və cəmiyyətin yol-nəqliyyat hadisələrindən və onların nəticələrindən müdafiə olunma dərəcəsini göstərən yol hərəkəti vəz

  Полностью »
 • yol hərəkətinin təşkili

  Nəqliyyat vasitələrinin və ya piyadaların təhlükəsizliyini, fasiləsiz və rahat hərəkətini, optimal sürətini təmin etmək məqsədilə küçə-yol şəbəkəsində

  Полностью »
 • yol qurğuları

  Yolda hərəkətin fasiləsizliyini və təhlükəsizliyini, habelə yoldan istifadə edənlərə xidmət göstərilməsini təmin edən zəruri keçidlər, qurğular, tikil

  Полностью »
 • yol-nəqliyyat hadisəsi

  Yollarda, küçələrdə, meydanlarda, dəmiryol keçidlərində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti prosesində baş verən və adamların həlakına və ya müxtəlif dər

  Полностью »
 • yol nəqliyyatı vasitəsi

  Mexaniki hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi və onların buksirə aldıqları istənilən qoşqu və yarıqoşqular

  Полностью »
 • yol təsərrüfatı orqanları

  Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və avtomobil yol fəaliyyətinin idarə edilməsi funksiyalarını həyata keçirən bələdiyyələrin orqanları

  Полностью »
 • yol təsərrüfatının subyektləri

  Yol fəaliyyətini həyata keçirən və yoldan istifadə edən hüquqi və fiziki şəxslər

  Полностью »
 • yol verilən doza

  İnsan orqanizminin və onun ayrı-ayrı orqanlarının radiohəssaslığını nəzərə almaqla şüalanmanın gələcəkdə orqanizmdə mənfi nəticələr törətməsi ehtimalı

  Полностью »
 • yol vermək

  Başqa nəqliyyat vasitələrinin sürücülərini qəflətən hərəkət istiqamətini və ya sürəti dəyişdirməyə məcbur edə biləcəyi halda, onun hərəkəti davam etdi

  Полностью »
 • yolayrıcı

  Yolların bir səviyyədə hər hansı kəsişməsi, birləşməsi və ya şaxələnməsi, o cümlədən bunların əmələ gətirdiyi ərazi

  Полностью »
 • yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikası

  Profilaktik peyvəndlər vasitəsi ilə yoluxucu xəstəliklərin qarşısının alınması, yayılmasının məhdudlaşdırılması və ya ləğv edilməsi

  Полностью »
 • yolun hərəkət hissəsi

  Yolun nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün istifadə edilən hissəsidir (yolun ayırıcı zolaq vasitəsilə dürüst müəyyən edilən və ya müxtəlif səviyyələr

  Полностью »
 • yolverilməz reklam

  Yanlış, qeyri-etik, bilərəkdən yalan, həmçinin məzmunu, yayılma yeri və üsulu baxımından qanunvericiliklə nəzərdə tutulan tələbləri pozan reklam

  Полностью »
 • yük

  Avtomobil daşıyıcısı tərəfindən təyinat məntəqəsinə çatdırılmaq üçün qəbul edilmiş əmtəə və ya qeyri-əmtəə təyinatlı mal

  Полностью »
 • yük avtonəqliyyat vasitəsi

  Konstruksiyasına və təchiz edilmiş avadanlığına görə yük daşınması üçün nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitəsi

  Полностью »
 • yük (karqo) manifesti

  Hava gəmisi bortunda daşınan mallar haqqında məlumatları əks etdirən yük cədvəli

  Полностью »
 • yükalan

  Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması müqaviləsinə və ya digər müvafiq sənədlərə əsasən yükü almaq səlahiyyəti olan hüquqi və ya fiziki şəxs

  Полностью »
 • yükgöndərən

  Adından yük göndərilməsi rəsmiləşdirilən hüquqi və ya fiziki şəxs

  Полностью »
 • zaminlik

  Başqa şəxsin kreditoru qarşısında həmin şəxsin öz öhdəliyini tamamilə və ya hissə-hissə icra etməsi üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürməsi

  Полностью »
 • zavod at cinsləri

  Damazlıq özəkləri olan, atçılıq zavodlarında yetişdirilən cins atlar

  Полностью »
 • zəmanət müddəti

  Müvafiq normativ sənədlərdə nəzərdə tutulmuş zəmanət öhdəliklərinin qüvvədə olduğu müddət

  Полностью »