TETİR

I
(Çənbərək, Qazax)
1. pul (Çənbərək). – Ə, maηa tetir sayıfsan?
2. gümüş pullardan düzəldilmiş bəzək (Qazax); – Keşmişdə dingə geyərdix’, qavağı tetir olardı
II
(Zaqatala)
bax teter . – Tetiri yığma, niyə lazımdı?
TETİX’
TETİRRƏMƏX’