ULTERIOR

adj 1. gizli, gizlin; görünməyən, aydın olmayan; ~ motives gizli / görünməyən səbəblər; ~ plans gizli / gizlin planlar; ~ objects gizlin məqsədlər; 2. o biri tərəfdə olan / yerləşən; on the ~ side of the river çayın o biri tərəfində

ULCEROUS
ULTIMATE