ULTIMATE

ultimate1

n 1. son nəticə; hədd, hüdud; the ~ of his desire onun arzularının həddi / hüdudu; 2. əsas / başlıca prinsip

ultimate2

adj 1. son, qəti; ~ result son nəticə; our ~ aim / goal bizim son məqsədimiz; an ~ decision qəti / son qərar; ~ reply / answer qəti / son cavab; 2. əsas, elementar; ~ truths elementar həqiqətlər; 3. ən uzaq; the ~ ends of the earth dünyanın / yer kürəsinin ən uzaq hissələri

ultimate3

v 1. tamamlamaq, bitirmək, qurtarmaq, başa çatdırmaq; 2. tamamlanmaq, başa çatmaq, nəticəsi olmaq

ULTERIOR
ULTIMATELY