ULTRAMİKROSKÓP

[ lat. ultra və mikroskop] Adi mikroskoplarda görünməyən ən kiçik zərrəcikləri görməyə imkan verən mikroskop.
0,1 mikrondan 0,001 mikrona qədər böyüklüyü olan hissəcikləri ultramikroskop vasitəsilə görmək olur. H.Şahtaxtinski.

ULTRAQISA
ULU

Digər lüğətlərdə