UMBRAGE

umbrage1

n inciklik, incimə, küsü; to give ~ to smb. bir kəsi küsdürmək; to take ~ at smb. bir kəsdən incimək / küsmək

umbrage2

v 1. kölgə salmaq; 2. küsdürmək, incitmək, könül sındırmaq, xətirə dəymək

UMBLICATE
UMBRAGEOUS