UMBRAGEOUS

adj 1. kölgəli; ~ trees kölgəli ağaclar; 2. küsəyən, tez küsən / inciyən; dəymədüşər

UMBRAGE
UMBRELLA