UMUZDURMA

Umuzdurmaq”dan f.is.
UMUZ
UMUZDURMAQ

Digər lüğətlərdə