UNACCUSTOMED

adj 1. öyrənməmiş, adət etməmiş; ~ to hot / cold climates isti / soyuq iqlimə öyrənməmiş / adət etməmiş; I am unaccustomed to such hard work Mən belə ağır işə öyrəşməmişəm; 2. qeyri-adi; the strange room and its ~ objects qəribə otaq və onun qeyri-adi şeyləri

UNACCUSED
UNACKNOWLEDGED