UROLÓGİYA

[ yun. urol və logos] Tibb elminin sidik sistemi xəstəlikləri və onların müalicə və profilaktikası ilə məşğul olan sahəsi.
URNA
UROLOJİ

Digər lüğətlərdə