USELESSNESS

n faydasızlıq, səmərəsizlik, xeyirsizlik

USELESS
USER