UTILITARIAN

utilitarian1

n 1. mənfəətpərəst; 2. militarist

utilitarian2

adj ancaq fayda və mənfəət güdən / nəzərdə tutan; from the merely ~ point of view ancaq fayda və mənfəət nöqteyi-nəzərindən

UTILISE
UTILITARIANISM