UTILITY

utility1

n 1. faydalılıq, xeyirlilik, yararlılıq; of no ~ xeyirsiz, faydasız, yararsız; 2. faydalı / xeyirli şey; 3. pl ictimai müəssisələr; kommunal binalar / tikintilər; kommunal xidmətlər

utility2

adj 1. əməli, tətbiqi; ~ art tətbiqi incəsənət; 2. əlverişli; ~ furniture əlverişli mebel; ~ clothes əlverişlı paltar (gündəlik geyilən); 3. universal; çox işə yarayan; ~ bag bazar sumkası; ~ knife bir neçə tiyəsi olan bıçaq; 4. epizodik (filmin, romanın personajı və s. haq.); 5. köməkçi; ~ actor köməkçi aktyor; 6. ucuz, aşağı keyfiyyətli; . ~ beef ucuz / aşağı keyfiyyətli mal əti

UTILITARIANISM
UTILIZATION