UTTER

utter1

adj 1. tam, tamam, bütün, büsbütün; ~ nonsense tam / büsbütün mənasızlıq; ~ ruin tam / büsbütün iflas; ~ darkness tam / tamam qaranlıq; 2. qəti, danışıqsız; ~ refusal qəti imtina etmə; 3. qatı, açıq, aşkar; ~ scoundrel qatı / yaramaz

utter2

v 1. çıxartmaq (səs), tələffüz etmək; to ~ a sigh əsnəmək; to ~ a groan zarımaq, inildəmək; 2. ifadə / bəyan etmək, söyləmək; to ~ one’s thoughts öz fikrini ifadə etmək; to ~ one’s feelings öz hisslərini bəyan etmək; to ~ a declaration bəyanat vermək; 3. tədavülə buraxmaq (xüs. saxta pul və s.)

UTOPIANISM
UTTERANCE