UTTERANCE

n 1. tələffüz etmə, sözlə demə, ifadə etmə; to give ~ to sözlə ifadə etmək; 2. tələffüz; clear ~ aydın tələffüz; defective ~ qüsurlu tələffüz; 3. danışıq qabiliyyəti; 4. demə, söyləmə; public ~ açıq demə / söyləmə; 5. tədavülə buraxma (saxta pul və s.); the ~ of false coins tədavülə saxta pul buraxma

UTTER
UTTERLESS