VADİ

vadi bax 1. dərə; 2. səhra

VABƏSTƏ
VAHİD

Digər lüğətlərdə