VAGRANCY

n 1. sərsərilik: etmə, köçəri həyat; 2. azma, yoldan azma

VAGINAL
VAGRANT