VALIDITY

n 1. hüq. qanunilik, qanunauyğunluq; to dispute the ~ of a document sənədin qanuniliyini qəbul etməmək; 2. inandırıcılıq, tutarlılıq; ~ of an argument dəlilin inandırıcılığı / tutarlılığı; ~ of a conclusion nəticənin əsaslılığı; 3. doğruluq; etibarlılıq

VALIDATE
VALISE