VALUED

adj qiymətli; ~ opinion qiymətli fikir / rəy

VALUE
VALUELESS