VOLTMÉTR

[ ital. xüs. Volt və yun. metr] fiz. Elektrik dövrəsinin iki nöqtəsi arasındakı elektrik cərəyanının gərginliyini ölçmək üçün cihaz.
[Yaşar:] Tanya, sən də voltmetri qur, reostatı işlət. C.Cabbarlı.

VOLTERÇİLİK
VOLYÉR

Digər lüğətlərdə