VURMAQ

f. 1. to beat* (d.), (qamçı ilə) to whip (d.), (ayaqla) to kick(d.), (yumruqla) to punch (d.), (soyuq silahla) to stab (d.), (şallaqla) to lash (d.), (qırmancla, balta ilə və s.) to strike* (with), (odlu silahla) to shoot* (d.), düşməni öz silahı ilə ~ to baffle / to foil / to confute an opponent with his own weapon; to make* an opponent’s weapon recoil against him, to beat* smb. at his game; əl ~ 1) to touch (d.); Əl vurmayın Don’t touch; 2) to clap one’s hands, to applaud; fəvvarə ~ to well out, to sprout; hədəfi ~ to hit* the mark; ◊ göz ~ to wink (at); bir kəsə göz ~ to wink at smb.; təbil ~ to beat the drum; təyyarə ~ to shoot* / to bring* down an aircraft; quş ~ to drop a bird; bir kəsi vurub yıxmaq to knock smb. down; qapını ~ to slam the door; bir kəsin boynunu ~ to chop / to cut* off smb.’s head; dövrə ~ to go* round; bir kəsə zərər ~ to cause smb. damage, to do* harm to smb.; ◊ bir kəsə işarə ~ to hint at smb.; yekun ~ to sum up; kirşan ~ to powder (d.); üz ~ to beseech (d.), to entreat (d.); özünü xəstəliyə ~ to pretend to be ill; özünü dəliliyə ~ to pretend to be mad; rəng ~ bax rəngləmək; naxış ~ bax naxışlamaq; buxov ~ bax buxovlamaq; yük ~ bax yükləmək; nal ~ bax nallamaq; teleqram ~ to send* a telegram; ara ~ to stir up (d.) aganist, to set* (d.) aganist; 2. (ilan) to bite* (d.); 3. (arı) to sting (d.); 4. (saçı) to cut / (d.); saçını ~ to cut* one’s hair; 5. riyaz. multiply; ikiyə, üçə və s. ~ multiply by two, three, etc.; ◊ əlini ağdan qaraya vurmamaq ≅ not to stir / to lift / to raise a finger

VURMA
VURNUXA-VURNUXA

Digər lüğətlərdə