vurulmaq

f. 1) être tué, -e (və ya frappé, -e, atteint, -e)(öldürülmək) ; 2) être atteint, -e (və ya terrassé, -e) ; être visé, -e (hədəf) ; 3) éprendre (s’) de qn/qch, coiffer (se) de qn, devenir vi (ê)(və ya tomber vi (ê) amoureu//x, -se de qn ; amouracher (s’), toquer (se) de qn fam(sevmək) ; ilk baxışdan ~ avoir le coup de foudre 4) riyaz. être multiplié, -e

vurulan
vuruşa-vuruşa

Digər lüğətlərdə